Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Kaasschieter Brillen B.V.

Vastgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kaasschieter Brillen B.V., gevestigd te Kootwijkerbroek, mede handelend onder de naam “Kaasschieter Brillen en Hoortoestellen”,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede onder no. 09069112. Deze vernieuwde Algemene Voorwaarden treden in werking per 20 juni 2013.


1. Toepasselijkheid
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de consument (hierna: “Consument”) en Kaasschieter Brillen B.V. worden gesloten.
1.2  Onder Kaasschieter Brillen B.V. wordt verstaan alle filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap Kaasschieter Brillen B.V., alsmede alle andere (rechts)personen die krachtens
overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Kaasschieter Brillen B.V. en Hoortoestellen B.V.”.
1.3  Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.4  Kaasschieter Brillen B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen.


2. Prijzen
2.1  Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
2.2  Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.


3. Offertes
3.1  De artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten in fysieke filialen van Kaasschieter Brillen B.V.
3.2  Kaasschieter Brillen B.V. kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de goederen en/of diensten die de Consument voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door Kaasschieter Brillen B.V. aan de Consument te leveren goederen of diensten, alsmede een indicatie van de termijn waarbinnen deze goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Onder goederen of diensten wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van het opticiensbedrijf, de optometrie en het
opmeten en vervaardigen van contactlenzen. Indien dat naar het oordeel van Kaasschieter Brillen B.V. noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril- of lensadvies worden opgenomen.
3.3  De offerte wordt de Consument ter hand gesteld en geldt bij acceptatie door de Consument als overeenkomst tussen Kaasschieter Brillen B.V. en de Consument.
3.4  Alle offertes van Kaasschieter Brillen B.V. zijn gedurende veertien kalenderdagen voor Kaasschieter Brillen B.V. onherroepelijk en zijn voor de Consument vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen daarvan door de Consument voor akkoord te worden ondertekend en door Kaasschieter Brillen B.V. te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te
vervallen.


4. Levertijd
4.1  Kaasschieter Brillen B..V. zal bij het afgeven van de offerte, of, zo daarvan geen sprake is bij het sluiten van een overeenkomst een indicatie geven van de termijn waarbinnen de door Kaasschieter Brillen B.V. te leveren goederen of diensten zullen worden geleverd of verricht. Kaasschieter Brillen B.V. zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen.
4.2  Indien een goed of dienst niet binnen de in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat Kaasschieter Brillen B.V. krachtens schriftelijke of elektronische ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar  verplichtingen alsnog binnen 14 dagen na te komen.


5. Betaling
5.1  De Consument zal het aan Kaasschieter Brillen B.V. verschuldigde bedrag direct bij aflevering van goederen en/of na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan Kaasschieter Brillen B.V. voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
5.2  Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is Kaasschieter Brillen B.V. bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om ex art. 6: 119 BW wettelijke rente over het
verschuldigd bedrag in rekening te brengen.
5.3  Kaasschieter Brillen B.V. is te allen tijde gerechtigd van de Consument een aanbetaling ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.


6. Eigendomsvoorbehoud
Kaasschieter Brillen B.V. behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn betaald.


7. Webwinkel
7.1  Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Kaasschieter Brillen B.V., treft Kaasschieter Brillen B.V. voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.
7.2  Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden die op de website zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.
7.3  Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Kaasschieter Brillen B.V. bij de eerst volgende mogelijkheid langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
7.4  Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tussen het moment van bestelling en levering.
7.5  Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 dagen. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument.
7.6  Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 7.4 en 7.5) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt
of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Kaasschieter Brillen B.V. retourneren, conform de instructies op de website.
7.7  Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:
• die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
Hieronder wordt mede begrepen een bril met op de sterkte van de consument geslepen glazen.
7.8  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.9  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Kaasschieter Brillen B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. In het geval
van betaling per credit card zal de terugbetaling geschieden door intrekken van de vordering op de credit card.
7.10  De consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Kaasschieter Brillen B.V.
7.11  Kosten die voortvloeien uit het verkeerd invoeren van het recept of door een foutief recept zijn voor de consument en niet voor Kaasschieter Brillen B.V.


8. Wet Bescherming Persoonsgegevens
8.1  Kaasschieter Brillen B.V. zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Kaasschieter Brillen B.V. kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de consument is aangegaan en voor
het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de  gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en
diensten van Kaasschieter Brillen B.V. en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma. 

8.2  Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Kaasschieter Brillen B.V. en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Kaasschieter Brillen B.V. laten weten.
8.3  De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Kaasschieter Brillen B.V. te richten. Kaasschieter Brillen B.V. zal de Consument, tegen betaling van de wettelijke vergoeding, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Kaasschieter Brillen B.V. aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Kaasschieter Brillen B.V. te melden.


9. Aansprakelijkheid
9.1  Kaasschieter Brillen B.V. zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.
9.2  De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan Kaasschieter Brillen B.V. worden verstrekt. De Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde Kaasschieter Brillen B.V. in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. Kaasschieter Brillen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan Kaasschieter Brillen B.V. te verstrekken.
9.3  Kaasschieter Brillen B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de Consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Kaasschieter Brillen geleverde goederen.
9.4  De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van Kaasschieter Brillen B.V. voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.


10. Garantie
10.1  Kaasschieter Brillen B.V. garandeert dat de geleverde goederen of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
10.2  Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen op sterkte en hoortoestellen geldt een all-in garantie van 2 jaar op productie- en materiaalfouten. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van de kassabon de Consument aanspraak kan maken op deze garantiebepaling. Consument kan geen aanspraak maken op enige restitutie van de koopsom.
10.3  Kaasschieter Brillen B.V. geeft twee maanden gewenningsgarantie op multifocale glazen en één maand gewenningsgarantie op contactlenzen. Op basis van deze gewenningsgarantie kan de Consument de multifocale glazen en contactlenzen, mits onbeschadigd, gedurende een periode van twee respectievelijk één maand(en) na aflevering omruilen voor een ander type glas of lens, zonder dat de Consument aanspraak kan maken op enige restitutie van de koopsom.


11. Klachten
11.1  Klachten of gegevens omtrent gebreken over goederen of diensten van Kaasschieter Brillen B.V. dienen uiterlijk binnen 2 maanden nadat de Consument daarmede bekend is, schriftelijk of elektronisch bij Kaasschieter Brillen B.V. te worden ingediend. 15.2 Kaasschieter Brillen B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende goed of dienst een gebrek kleefde, indien de in het vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.
11.2  Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Kaasschieter Brillen B.V. verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. Kaasschieter Brillen B.V. zal zich steeds voldoende inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.


12. Overige bepalingen
12.1  Op deze algemene voorwaarden en op alle door Kaasschieter Brillen B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.2  Alle geschillen die voortvloeien uit zaken die partijen met elkaar doen worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.
12.3  Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.